JAK DZIAŁAMY

Najkrócej rzecz ujmując? – sprawnie
Patrząc szerzej? – według elastycznego modelu opisanego poniżej:
Analizujemy
  Głęboka energetyczna modernizacja zawsze rozpoczyna się od analizy potrzeb inwestora i technicznych uwarunkowań obiektu. Podstawowym narzędziem tej analizy jest audyt energetyczny, wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz wymaganiami instytucji finansujących. Efektem audytu i badań termowizyjnych jest określenie aktualnego bilansu energetycznego obiektu oraz podsumowanie dotychczasowej gospodarki mediami: zużycia energii elektrycznej (czynnej i biernej), paliw stałych, płynnych, gazowych, ciepła sieciowego, obowiązujących taryf zakupowych, udostępnionych mocy przyłączeniowych itp. Uzupełniający element to analiza oczekiwań inwestora w zakresie estetyki i zakresu rewitalizacji obiektu. Efekt etapu – określiliśmy punkt wyjścia i dostępne zasoby
Doradzamy
  Zestawiając wyniki etapu analizy z dostępnymi na rynku technologiami i źródłami finansowania opracowujemy scenariusze możliwych do przeprowadzenia prac termo i energomodernizacyjnych. Poszczególne propozycje mogą różnić się zakresem modernizacji oraz stopniem wykorzystania OZE (Odnawialne Źródła Energii). Współpracując z inwestorem dokonujemy wspólnego wyboru scenariusza optymalizującego: możliwą do osiągnięcia klasę energetyczną obiektu, wielkość nakładu własnego, poziom pozyskanego dofinansowania, trwałość technologii termomodernizacyjnych i sprawność energetyczną instalacji wykorzystujących przyłączone źródła energii odnawialnej. Uzupełniający element do doradztwo w zakresie doboru form prawnych i organizacyjnych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Efekt etapu – wybraliśmy kierunki działań podnoszących efektywność energetyczną. Wiemy już jak zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i jak zmniejszyć koszty jej pozyskania oraz jak zorganizować i sfinansować termomodernizację.
Projektujemy
  Wybór właściwego tj. realnego i korzystnego dla inwestora scenariusza energomodernizacji wiąże się z zaprojektowaniem przedsięwzięcia na kilku poziomach: technicznym – wykonujemy projekt budowlany, architektoniczny oraz branżowy w zakresie poszczególnych technologii pozyskania energii i jej wykorzystania w obiekcie. Projektując kierujemy się dwoma zasadniczymi założeniami: stosownie najtrwalszych technologii termomodernizacji i wykorzystanie dostępnych źródeł energii odnawialnej. finansowym – opracowujemy ścieżki pozyskania środków współfinansujących podniesienie efektywności energetycznej, co w wielu wypadkach sprowadza się do opracowania przez nas kompletnej dokumentacji finansowej i formalnej, umożliwiającej pozyskanie przez inwestora dotacji na termomodernizację i na odnawialne źródła energii. organizacyjnym – większość inwestycji mieści się w strukturach organizacyjnych zamawiającego, jednak zawsze istnieje konieczność zaprojektowania mechanizmów realizacji i kontroli całego projektu. Ponadto wybrane przedsięwzięcia realizowane są poprzez partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem formuły ESCO. Wówczas projektujemy odpowiednie instrumenty prawne, jak np. propozycje konkretnych umów określających warunki współpracy pomiędzy stronami. Efekt etapu – mamy jednoznacznie określony zakres inwestycji, wyliczone niezbędne nakłady finansowe, znane kierunki pozyskania środków, określony poziom efektu ekologicznego i przygotowaną dokumentację dotacyjną.
Organizujemy
  Po zawarciu umowy i otrzymaniu stosownych pełnomocnictw możemy zorganizować i przeprowadzić cały proces inwestycyjny – w imieniu i na rzecz, ale pod nadzorem inwestora. Czynności te obejmują aktywne reprezentowanie inwestora wobec np. władz lokalnych jak urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe i urzędy gminy, wobec WFOŚiGW, NFOŚiGW, instytucji pośredniczących oraz wdrażających fundusze unijne, wobec społeczności lokalnych i potencjalnych wykonawców i/lub partnerów np. w ramach PPP (partnerstwo publiczno-prywatne). Efekt etapu – mamy przeprowadzone wymagane prawem procedury, uzyskane pozwolenie budowlane, zawarte odpowiednie umowy, pozyskane środki na finansowanie inwestycji i wypracowane techniczne, prawne, finansowe i organizacyjne ramy przedsięwzięcia.
Budujemy
  To określenie obejmuje rzeczywiste i kompleksowe wykonawstwo robót termomodernizacyjnych związanych bezpośrednio z branżą budowlaną:
 • termoizolacja przegród pionowych i poziomych (ścian, stropów i dachów),
 • wymiana elewacji zewnętrznych i pokryć dachowych,
 • izolacja fundamentów i przyziemi,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na technologie o wysokich parametrach izolacji cieplnej,
 • wymiana systemów wentylacji i rozprowadzenia ciepła na nisko lub średnio temperaturowe,
 • wymiana systemu oświetlenia,
 • przebudowa przyłączy energetycznych (kotłownie, węzły cieplne i elektryczne)
 • pozostałe elementy rozbiórkowe i/lub modernizacyjne.
Efekt etapu – mamy zrewitalizowany obiekt o zmniejszonym zapotrzebowaniu energetycznym, a przy okazji o podniesionej estetyce i zwiększonej trwałości.
Instalujemy
  Podniesienie klasy energetycznej obiektu to także instalacja wysokosprawnych urządzeń grzewczych i wykorzystanie efektywnych, odnawialnych źródeł energii. Dlatego w ramach projektów termomodernizacyjnych wykonujemy kompleksową przebudowę źródeł zasilania energetycznego. Oznacza to czasami pełną wymianę źródła ciepła lub też pozostawienie dotychczasowego rozwiązania (jako tzw. szczytowego zasilania), z przekierowaniem głównego obciążenia na uruchomione źródła odnawialne. Jeżeli tylko jest taka możliwość techniczna, to projektom modernizacyjnym towarzyszy uzupełninie gospodarki energetycznej o własne generatory energii elektrycznej. Instalujemy:
 • układy fotowoltaiczne typu on i of grid
 • gruntowe pompy ciepła oraz typu powietrze-woda lub woda-woda
 • kolektory słoneczne
 • kogeneratory gazowe
 • kotły na biomasę
 • układy odzysku ciepła
 • układy klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji
 • systemy sterownia instalacjami obiektu
Efekt etapu – obok zmniejszonego zapotrzebowania obiektu na energię mamy zredukowane koszty eksploatacyjne i zautomatyzowanie obsługi systemów grzewczych i wentylacyjnych
Serwisujemy
To bardzo szerokie pojęcie, obejmujące zarówno wykonanie zobowiązań gwarancyjnych (utrzymanie jakości wykonania) jak również wsparcie inwestora w bieżącej eksploatacji obiektu i źródeł energetycznych (serwis pogwarancyjny, maintenance). Ważnym elementem jest tu także nasze wsparcie w zakresie rozliczenia projektu z instytucją finansującą i kontrola uzyskanych parametrów klimatyczno-energetycznych. Efekt etapu – wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, rozliczony projekt dotacyjny, kilkadziesiąt lat użytkowania przy zredukowanych kosztach eksploatacyjnych.
CENA
  Specyfika branży nakłada na naszą działalność obowiązek elastycznego, wielopłaszczyznowego podejścia do kwestii organizacyjno-finansowych. Dlatego wykonywane przez nas projekty nie mogą zostać z góry wycenione sztywno i ostatecznie. Ponadto, na ogół wyceny te podlegają weryfikacji podczas procedury przetargowej lub negocjacji. Ostateczny, pełny koszt wykonania zadania inwestycyjnego uzależniony jest od doboru konkretnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz od zakresu i tzw. „głębokości” wykonania termomodernizacji. Dodatkowo, cena przedsięwzięcia w równym stopniu powiązana jest z techniczną specyfikacją budynku, jak i parametrami planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego i energetycznego. Należy podkreślić, że wskazana przez nas cena w procesie ofertowania nie jest tożsama z wysokością nakładu inwestycyjnego klienta. Zastosowanie zaawansowanych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest bowiem aktualnie wspierane i dotowane przez państwo oraz Unię Europejską, co zmniejsza zapotrzebowanie na środki własne inwestora. Współpraca z TermoSol to maksymalny poziom bezpieczeństwa. W uzgodnionych sytuacjach bierzemy na siebie część kosztownych ryzyk fazy przygotowania inwestycji. Udzielamy również klasycznej gwarancji i rękojmi. Więcej informacji uzyskają Państwo podczas spotkań negocjacyjnych. Zapraszamy!